VDO 喙佮笝喔班笝喔

喙傕福喔囙箑喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喙佮弗喔班箓喔`竾喙喔`傅喔⑧笝 4 喙喔弗喙堗覆

喙傕竸喔`竾喔佮覆喔

CADET TEST

喙喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 1 喔涏傅 59

喔勦弗喔脆竵喔斷腹喔`覆喔⑧弗喔班箑喔傅喔⑧笖

喔勦腑喔`箤喔箑喔`傅喔⑧笝

喙喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 1

喔涏傅 59

喔勦弗喔脆竵喔斷腹喔`覆喔⑧弗喔班箑喔傅喔⑧笖

喔勦腑喔`箤喔箑喔`傅喔⑧笝

喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 喔曕父喔ム覆' 59

(喙喔傕箟喔侧竸喙堗覆喔)

喔勦弗喔脆竵喔斷腹喔`覆喔⑧弗喔班箑喔傅喔⑧笖

喔勦腑喔`箤喔箑喔`傅喔⑧笝

喙喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 2

喔涏傅 59

喔勦弗喔脆竵喔斷腹喔`覆喔⑧弗喔班箑喔傅喔⑧笖

喔勦腑喔`箤喔箑喔`傅喔⑧笝

喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 喔∴傅喔權覆' 60

(喙喔傕箟喔侧竸喙堗覆喔⑧箒喔ム赴喔腑喔)

喔勦弗喔脆竵喔斷腹喔`覆喔⑧弗喔班箑喔傅喔⑧笖

喔笘喔侧笟喔编笝 T-MA CADET 喙喔涏复喔斷竵喔侧福喙喔`傅喔⑧笝喔佮覆喔`釜喔笝喙喔炧阜喙堗腑喙喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚喙冟斧喙夃竵喔编笟喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喔`赴喔斷副喔氞笂喔编箟喔 喔.3 - 喔.4 喔椸傅喙堗浮喔掂竸喔о覆喔∴釜喔權箖喔堗箑喔傕箟喔侧釜喔笟喙喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`笚喔编箟喔 4 喙喔弗喙堗覆 喔曕副喙夃竾喙佮笗喙堗笡喔 喔.喔. 2543-2551 喙喔涏箛喔權箑喔о弗喔 9 喔涏傅喔椸傅喙堗箑喔`覆喔溹弗喔脆笗喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`斧喔ム覆喔⑧笗喙堗腑喔弗喔侧涪喔`父喙堗笝 喔斷箟喔о涪喔椸傅喔∴竾喔侧笝喔勦父喔撪笭喔侧笧 喔椸副喙夃竾喔椸傅喔∴抚喔脆笂喔侧竵喔侧福 喔椸傅喔∴笧喔ム赴 喔椸傅喔∴笟喔`复喔覆喔`竾喔侧笝 喔椸赋喙冟斧喙夃箑喔`覆喔侧浮喔侧福喔栢笝喔赤笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔勦复喔斷箑喔涏箛喔權福喙夃腑喔⑧弗喔 10% 喔傕腑喔囙笀喔赤笝喔о笝喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喔椸副喙夃竾喔浮喔 喙佮弗喔班笖喙夃抚喔⑧竸喙堗覆喙冟笂喙夃笀喙堗覆喔⑧笚喔掂箞喙喔涏箛喔權笜喔`福喔∴竵喔编笟喔佮覆喔`箑喔`傅喔⑧笝喔佮覆喔`釜喔笝 喙佮弗喔班竵喔侧福喔斷腹喙佮弗喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喔椸傅喙堗笖喔掂浮喔掂竸喔膏笓喔犩覆喔 喔椸赋喙冟斧喙夃笢喔灌箟喔涏竵喔勦福喔竾喙勦抚喙夃箖喔堗笚喔掂箞喔堗赴喙冟斧喙夃箑喔`覆喔斷腹喙佮弗喔氞父喔曕福喔弗喔侧笝喔傕腑喔囙笚喙堗覆喔

------------ 喙佮笝喔班笝喔 -------------

喔笘喔侧笟喔编笝喔椸傅喔∴箞喔侧竸喔侧箑喔斷箛喔

T - MA CADET

喙冟笝喔涏傅 2559 喔權傅喙夃笚喔侧竾喙傕福喔囙箑喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`斧喔⑧父喔斷竵喔侧福喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`競喔竾喔椸副喙夃竾 4 喙喔弗喙堗覆 喙喔炧阜喙堗腑喔涏福喔编笟喔涏福喔膏竾喔弗喔编竵喔腹喔曕福喔佮弗喔编笟喙勦笡喙喔涏箛喔權箑喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 2 喔涏傅 喙佮弗喔班箓喔`竾喙喔`傅喔⑧笝 4 喙喔弗喙堗覆喙喔涏箛喔 5 喔涏傅 喔椸副喙夃竾喔權傅喙夃釜喔栢覆喔氞副喔 T-Ma Cabet 喔佮弗喔编笟喔∴覆喔炧福喙夃腑喔∴竵喔编笟喔勦抚喔侧浮喙喔娻阜喙堗腑喔栢阜喔競喔竾喔溹腹喙夃笡喔佮竸喔`腑喔囙斧喔ム覆喔⑧笚喙堗覆喔權箑喔`傅喔⑧竵喔`箟喔竾喙冟斧喙 喙喔`覆喙喔涏复喔斷竸喔福喙屶釜喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`腑喔掂竵喔勦福喔编箟喔 喙喔炧阜喙堗腑喔抚喔编竾喔о箞喔侧箑喔`覆喔堗赴喔娻箞喔о涪喙冟斧喙夃笟喔膏笗喔`斧喔ム覆喔權競喔竾喔椸箞喔侧笝喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`箘喔斷箟喔浮喔斷副喔囙笚喔掂箞喔曕副喙夃竾喙冟笀

喔佮箞喔笝喔堗赴喙喔涏复喔斷竸喔福喙屶釜喙喔`傅喔⑧笝喔复喙堗竾喔椸傅喙堗箑喔`覆喔椸赋喔椸傅喙堗笢喙堗覆喔權浮喔 喔勦阜喔竵喔侧福喙冟斧喙夃箓喔竵喔侧釜喙喔斷箛喔佮笚喔掂箞喙喔`傅喔⑧笝喔斷傅 - 喔涏覆喔權竵喔ム覆喔 喙佮笗喙堗競喔侧笖喔椸父喔權笚喔`副喔炧涪喙 喔福喔粪腑喙傕腑喔佮覆喔笚喔掂箞喔堗赴喔∴覆喙喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚 喙喔炧阜喙堗腑喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`竸喔粪腑喔佮覆喔`笀喔编笖喙傕竸喔`竾喔佮覆喔`笚喔斷釜喔笟喔勦抚喔侧浮喔`腹喙 "Cadet Test" 喔傕付喙夃笝喔椸父喔佮笡喔 喔佮覆喔`竵喔ム副喔氞浮喔侧竸喔`副喙夃竾喔權傅喙夃箑喔`覆喔佮箛喔⑧副喔囙涪喔多笖喔勦笗喔脆箑喔斷复喔∴竸喔粪腑喔佮覆喔`箖喔箟喙傕腑喔佮覆喔竸喔權笖喔 - 喔勦笝喙喔佮箞喔 喙勦笖喙夃箑喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚喙喔傕箟喔侧箑喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔`竵喔编笟喙喔`覆 喙喔炧阜喙堗腑喔⑧竵喔`赴喔斷副喔氞竸喔膏笓喔犩覆喔炧笂喔掂抚喔脆笗喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喙佮弗喔班竸喔`腑喔氞竸喔`副喔о箖喔箟喔斷傅喔傕付喙夃笝喔佮抚喙堗覆喙喔斷复喔 喔福喔粪腑 喔冟笖喔掂涪喔脆箞喔囙箚 喔傕付喙夃笝喙勦笡 喙喔`覆喔堗付喔囙笀喔编笖喙傕竸喔`竾喔佮覆喔`笚喔斷釜喔笟 Cadet Test 喔涏傅 59 喙冟笝喔娻箞喔о竾喙喔椸腑喔 1 喔涏傅喔佮覆喔`辅喔多竵喔┼覆 2559 喔娻复喔囙笚喔膏笝喔佮覆喔`辅喔多竵喔┼覆喙冟笝喔勦腑喔`箤喔箑喔`傅喔⑧笝喙喔傕箟喔侧竸喙堗覆喔 喔曕父喔ム覆' 59 喙佮弗喔班箑喔傕箟喔侧竸喙堗覆喔⑧箑喔曕福喔掂涪喔∴釜喔笝 喔∴傅喔權覆' 60 喔∴覆喔佮笘喔多竾 30 喔椸父喔

<

喔傕箞喔侧抚喔涏福喔班笂喔侧釜喔编浮喔炧副喔權笜喙

 • 喙傕竸喔`竾喔佮覆喔 Cadet Test 2016

  喙傕竸喔`竾喔佮覆喔`笚喔斷釜喔笟喔勦抚喔侧浮喔`腹喙夃箑喔炧阜喙堗腑喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔`傅喔⑧笝喔曕箞喔箑喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔傕腑喙喔娻复喔嵿笂喔о笝 喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喔娻覆喔 喔椸傅喙堗浮喔掂腑喔侧涪喔膏箘喔∴箞喙喔佮复喔 17 喔涏傅 喔椸傅喙堗釜喔權箖喔堗釜喔笟喙喔傕箟喔侧箓喔`竾喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喙喔傕箟喔侧福喙堗抚喔∴箓喔勦福喔囙竵喔侧福喔椸笖喔腑喔 喙喔炧阜喙堗腑喔娻复喔囙笚喔膏笝喔佮覆喔`辅喔多竵喔┼覆 ... 喔箞喔侧笝喔曕箞喔

  喔勦腑喔`箤喔 喙喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 1 喔涏傅 59

  喔笘喔侧笟喔编笝喔椸傅喔∴箞喔侧竸喔侧箑喔斷箛喔 喙喔涏复喔斷竵喔侧福喙喔`傅喔⑧笝喔佮覆喔`釜喔笝 喙喔炧阜喙堗腑喙喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚喙冟斧喙夃竵喔编笟喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝 喔娻覆喔 喔椸傅喙堗浮喔掂竸喔о覆喔∴釜喔權箖喔堗釜喔笟喙喔傕箟喔侧箑喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝 喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔椸副喙夃竾 4 喙喔弗喙堗覆 喔斷箟喔о涪喔椸傅喔∴竾喔侧笝喔勦父喔撪笭喔侧笧 喔椸副喙夃竾喔椸傅喔∴抚喔脆笂喔侧竵喔侧福 喔椸傅喔∴笧喔ム赴 ... 喔箞喔侧笝喔曕箞喔

 • 喙傕竸喔`竾喔佮覆喔 Cadet Test 2016

  喙傕竸喔`竾喔佮覆喔`笚喔斷釜喔笟喔勦抚喔侧浮喔`腹喙夃箑喔炧阜喙堗腑喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔`傅喔⑧笝喔曕箞喔箑喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔傕腑喙喔娻复喔嵿笂喔о笝 喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喔娻覆喔 喔椸傅喙堗浮喔掂腑喔侧涪喔膏箘喔∴箞喙喔佮复喔 17 喔涏傅 喔椸傅喙堗釜喔權箖喔堗釜喔笟喙喔傕箟喔侧箓喔`竾喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喙喔傕箟喔侧福喙堗抚喔∴箓喔勦福喔囙竵喔侧福喔椸笖喔腑喔 喙喔炧阜喙堗腑喔娻复喔囙笚喔膏笝喔佮覆喔`辅喔多竵喔┼覆 ... 喔箞喔侧笝喔曕箞喔

  喔勦腑喔`箤喔 喙喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 1 喔涏傅 59

  喔笘喔侧笟喔编笝喔椸傅喔∴箞喔侧竸喔侧箑喔斷箛喔 喙喔涏复喔斷竵喔侧福喙喔`傅喔⑧笝喔佮覆喔`釜喔笝 喙喔炧阜喙堗腑喙喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚喙冟斧喙夃竵喔编笟喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝 喔娻覆喔 喔椸傅喙堗浮喔掂竸喔о覆喔∴釜喔權箖喔堗釜喔笟喙喔傕箟喔侧箑喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝 喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔椸副喙夃竾 4 喙喔弗喙堗覆 喔斷箟喔о涪喔椸傅喔∴竾喔侧笝喔勦父喔撪笭喔侧笧 喔椸副喙夃竾喔椸傅喔∴抚喔脆笂喔侧竵喔侧福 喔椸傅喔∴笧喔ム赴 ... 喔箞喔侧笝喔曕箞喔

 • 喙傕竸喔`竾喔佮覆喔 Cadet Test 2016

  喙傕竸喔`竾喔佮覆喔`笚喔斷釜喔笟喔勦抚喔侧浮喔`腹喙夃箑喔炧阜喙堗腑喔腑喔氞箑喔傕箟喔侧箑喔`傅喔⑧笝喔曕箞喔箑喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔傕腑喙喔娻复喔嵿笂喔о笝 喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝喔娻覆喔 喔椸傅喙堗浮喔掂腑喔侧涪喔膏箘喔∴箞喙喔佮复喔 17 喔涏傅 喔椸傅喙堗釜喔權箖喔堗釜喔笟喙喔傕箟喔侧箓喔`竾喙喔`傅喔⑧笝喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喙喔傕箟喔侧福喙堗抚喔∴箓喔勦福喔囙竵喔侧福喔椸笖喔腑喔 喙喔炧阜喙堗腑喔娻复喔囙笚喔膏笝喔佮覆喔`辅喔多竵喔┼覆 ... 喔箞喔侧笝喔曕箞喔

  喔勦腑喔`箤喔 喙喔涏复喔斷箑喔椸腑喔 1 喔涏傅 59

  喔笘喔侧笟喔编笝喔椸傅喔∴箞喔侧竸喔侧箑喔斷箛喔 喙喔涏复喔斷竵喔侧福喙喔`傅喔⑧笝喔佮覆喔`釜喔笝 喙喔炧阜喙堗腑喙喔曕福喔掂涪喔∴笗喔编抚喙冟斧喙夃竵喔编笟喔權副喔佮箑喔`傅喔⑧笝 喔娻覆喔 喔椸傅喙堗浮喔掂竸喔о覆喔∴釜喔權箖喔堗釜喔笟喙喔傕箟喔侧箑喔涏箛喔權笝喔编竵喙喔`傅喔⑧笝 喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔 喔椸副喙夃竾 4 喙喔弗喙堗覆 喔斷箟喔о涪喔椸傅喔∴竾喔侧笝喔勦父喔撪笭喔侧笧 喔椸副喙夃竾喔椸傅喔∴抚喔脆笂喔侧竵喔侧福 喔椸傅喔∴笧喔ム赴 ... 喔箞喔侧笝喔曕箞喔

喔涏福喔班浮喔о弗喔犩覆喔炧竵喔侧福喙喔`傅喔⑧笝喔佮覆喔`釜喔笝喔笘喔侧笟喔编笝 T-MA CADET

喔ㄠ复喔┼涪喙屶箑喔佮箞喔侧笚喔掂箞喔腑喔氞笗喔脆笖喙喔曕福喔掂涪喔∴笚喔覆喔